- Διαφήμιση -

Αργοστόλι — Η γραφική κωμόπολη που πρέπει να επισκεφτείτε

Μια μόνο βόλτα δεν είναι αρκετή για να γνωρίσετε όσα κρύβει

To Αργο­στό­λι είναι η μεγα­λύ­τε­ρη πόλη του νησιού και απο­τε­λεί το εμπο­ρι­κό και διοι­κη­τι­κό κέντρο της Κεφα­λο­νιάς. Εδώ βρί­σκε­ται το μεγα­λύ­τε­ρο λιμά­νι του νησιού και εδώ παρα­τη­ρεί­ται η μεγα­λύ­τε­ρη του­ρι­στι­κή κίνηση.

Η πόλη δια­θέ­τει μία πλού­σια σε υλι­κό βιβλιο­θή­κη, την Κορ­για­λέ­νειο. Θα βρεί­τε επί­σης, το Διοι­κη­τή­ριο, το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, το Δικα­στή­ριο, το Δημο­τι­κό Θέα­τρο και άλλα πολ­λά νεο­κλα­σι­κά κτί­ρια. Στον παρα­λια­κό δρό­μο, συνα­ντά­τε την αγο­ρά της πόλης με τα οπω­ρο­πω­λεία και τα ψαρά­δι­κα . Στο λιμά­νι θα συνα­ντή­σου­με δεμέ­να πολ­λά σκά­φη ελλή­νων και ξένων επι­σκε­πτών όπως και τον προ­βλή­τα, όπου δένουν με ασφά­λεια τα κρουα­ζιε­ρό­πλοια που δίνουν του­ρι­στι­κή πνοή στις γει­το­νι­κές περιο­χές. Στην κεντρι­κή πλα­τεία, συνα­ντά­με ζαχα­ρο­πλα­στεία, εστια­τό­ρια, καφε­τέ­ριες, bars και ξενο­δο­χεία. Στο λιθό­στρω­το θα βρεί­τε κατα­στή­μα­τα για κάθε εμπο­ρι­κή ανά­γκη. Πρό­κει­ται για τον εμπο­ρι­κό πεζό­δρο­μο του νησιού στον οποίο θα συνα­ντή­σε­τε και αρκε­τά café/bars και snack shops.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο  Facebook:

Η Κεφα­λο­νιά σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.