- Διαφήμιση -

Ξι — Η εξωτική παραλία με τη κατακόκκινη άμμο και τα αργιλώδη βράχια

Απολαύστε μια φυσική θεραπεία spa, με τη βοήθεια του γκρίζου άργιλου του εδάφους

Η παρα­λία Ξι ωστό­σο δεν είναι όπως οι περισ­σό­τε­ρες παρα­λί­ες της Κεφα­λο­νιάς που έχουν από­το­μα βρά­χια και βαθιά νερά. Αντί­θε­τα έχει πολύ εύκο­λη πρό­σβα­ση, ρηχά νερά, κατάλ­λη­λα και για τα παιδιά.

Αυτό όμως που κάνει την Παρα­λία Ξι μονα­δι­κή είναι το ξεχω­ρι­στό κοκ­κι­νο­κε­ρα­μι­δί χρώ­μα της άμμου. Λόγω της αργι­λώ­δης σύν­θε­σή της, μπο­ρεί κανείς να απο­λαύ­σει μια φυσι­κή και δωρε­άν θερα­πεία spa, μιας και η αμμος αυτή βοη­θά­ει στον καθα­ρι­σμό και την σύσφι­ξη του δέρματος.

Η παρα­λία είναι οργα­νω­μέ­νη και θα βρεί­τε εύκο­λα πάρ­κινγκ. Δια­θέ­τει επί­σης καντί­να, καφε­τέ­ρια και ξαπλώ­στρες με ομπρέ­λες. Οι λάτρεις των θαλάσ­σιων σπορ δε θα μεί­νουν παρα­πο­νε­μέ­νοι αφού στη παρα­λία Ξι υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα για jet ski, θαλάσ­σιο ski, αλε­ξί­πτω­το κ.α.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Ληξού­ρι σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.