- Διαφήμιση -

Τα Πουλάτα μεταξύ των δημοφιλών προορισμών με κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύμφωνα με την έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα το πανελλήνιο δίκτυο κτηματομεσιτών

Σύμ­φω­να με την έρευ­να που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το πανελ­λή­νιο δίκτυο κτη­μα­το­με­σι­τών E‑Real Estatesτην φετι­νή χρο­νιά όπως άλλω­στε και το 2020, οι περισ­σό­τε­ροι Έλλη­νες και αλλο­δα­ποί του­ρί­στες επι­λέ­γουν κυρί­ως αυτό­νο­μες κατοι­κί­ες που προ­σφέ­ρουν ιδιω­τι­κό­τη­τα, ώστε να μην έρχο­νται σε επα­φή με πολύ κόσμο. Στό­χος δεν είναι άλλος από την θωρά­κι­ση της υγεί­ας τους με βάση τις ιδιαί­τε­ρες υγειο­νο­μι­κές συν­θή­κες που διανύουμε.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σάμη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.