- Διαφήμιση -

Μογγονήσι — Παξοί

Πανέμορφο και με κρυσταλλένια νερά

Το Μογ­γο­νή­σι βρί­σκε­ται νότια των Παξών μόλις 4 χιλιό­με­τρα μακριά από την πρω­τεύ­ου­σα του νησιού τον Γάιο. Αυτό που κάνει αυτό το μικρό νησί τόσο μονα­δι­κό είναι η πολυ­πλο­κό­τη­τα του τοπί­ου. Συν­δυά­ζει την άγρια πλευ­ρά ενός βρα­χώ­δους τοπί­ου στην δυτι­κή του πλευ­ρά μαζί με την πλού­σια βλά­στη­ση που αγκα­λιά­ζει την ανα­το­λι­κή πλευ­ρά. Επι­πλέ­ον, το βαθύ μπλε της θάλασ­σας, η αμμώ­δης παρα­λία και τα εντυ­πω­σια­κά σπή­λαια, συν­θέ­τουν ένα παρα­δει­σέ­νιο σκη­νι­κό που απέ­χει λίγα λεπτά από τους Παξούς μέσω της μικρής γέφυ­ρας που τα συνδέει.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ιόνιοι Νήσοι σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.