- Διαφήμιση -

Άγιος Γεώργιος Πάγων — Απο τις πανέμορφες παραλίες της Κέρκυρας

Ανακαλύψτε και περιηγηθείτε στον παράδεισο επί γης

Μεγά­λη, αμμώ­δης παρα­λία, πλαι­σιω­μέ­νη από ελαιώ­νες και κυπα­ρίσ­σια, πολ­λοί θεω­ρούν πως είναι η ομορ­φό­τε­ρη ολό­κλη­ρης της Κέρ­κυ­ρας. Στη δεξιά πλευ­ρά της, τη βόρεια, τα νερά βαθαί­νουν από­το­μα ενώ στην αρι­στε­ρή πλευ­ρά τα νερά είναι πολύ ρηχά γι’ αυτό και προ­τι­μά­ται από οικο­γέ­νειες με μικρά παι­διά. Είναι πλή­ρως οργα­νω­μέ­νη και παρέ­χει δυνα­τό­τη­τα για διά­φο­ρα θαλάσ­σια σπορ. Κατά μήκος της ακτής υπάρ­χουν πολ­λά εστια­τό­ρια, ταβέρ­νες και καφέ.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κέρ­κυ­ρα σήμερα

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.