- Διαφήμιση -

Κέρκυρα. Καταπράσινο νησί

Ενα κατα­πρά­σι­νο νησί στον Βορά των Ιονί­ων σε περι­μέ­νει. Το μυθι­κό νησί των Φαιά­κων, η Κέρ­κυ­ρα. Το πρά­σι­νο του νησού με τα πολ­λά κυπα­ρίσ­σια, τις  ελιές, τις  δεκά­δες παρα­λί­ες με τα 217 χιλιό­με­τρα ακτο­γραμ­μής, τα γρα­φι­κά μεσαιω­νι­κά χωριου­δά­κια, τις  βενε­τσιά­νι­κες πολυ­κα­τοι­κί­ες, τις παρα­δό­σεις των άλλων εποχών

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κέρ­κυ­ρα σήμερα

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.