- Διαφήμιση -

Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη — Η λίμνη των ορχιδέων, των κρίνων και της βίδρας

Ένας υδροβιότοπος με πλούσια χλωρίδα και πανίδα

Η λιμνο­θά­λασ­σα Αντι­νιώ­τη κατα­λαμ­βά­νει συνο­λι­κή έκτα­ση 400 περί­που στρεμ­μά­των και απο­τε­λεί­ται από το έλος Κου­νου­φά­δι και την κυρί­ως λιμνο­θά­λασ­σα και είναι ένα μέρος γεμά­το αγριο­λού­λου­δα και καλα­μιές, καθώς και υδρό­βια φυτά που δε συνα­ντά κανείς σε κανέ­να άλλο σημείο των Επτανήσων.

Η λιμνο­θά­λασ­σα Αντι­νιώ­τη προ­στα­τεύ­ε­ται από τη συν­θή­κη Natura 2000 λόγω της ιδιαι­τε­ρό­τη­τάς της αλλά και για­τί προ­σφέ­ρει κατα­φύ­γιο σε πολ­λά είδη πουλιών.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.