- Διαφήμιση -

Κτηνοτρόφος ο εμπρηστής στη Κεφαλονιά.

Ομολόγησε τις πράξεις του αλλά και προηγούμενες!

Πάνω από 6.000 στρέμ­ματσ γης έκα­ψε τώρα και στο παρελ­θόν ο 34χρονος κτη­νο­τρό­φος  που ομο­λό­γη­σε για τις πρά­ξεις του.

Οι τελευ­ταί­ες φωτιές σε δασι­κή έκτα­ση στη δημο­τι­κή ενό­τη­τα Λει­βα­θούς, του δήμου Κεφα­λο­νιάς, στις περιο­χές Σιμω­τά­τα, Βλα­χά­τα και Φαγιάς και η μεγά­λη έρευ­να που διε­ξή­γα­γε  η Διεύ­θυν­ση Αντι­με­τώ­πι­σης Εγκλη­μά­των Εμπρη­σμού της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας οδή­γη­σαν στη σύλ­λη­ψή του. Ο συλ­λη­φθείς με τα αρχι­κά Γ.Κ είχε το τελευ­ταίο διά­στη­μα ανα­πτύ­ξει  έντο­νη παρα­βα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά (κλο­πές, ναρκωτικά).

Τις τελευ­ταί­ες 13 μέρες έχουν εκδη­λω­θεί στη Κεφα­λο­νιά 35! πυρ­κα­γιές που σε συν­δυα­σμό με τις υπό­λοι­πες φωτιές  στη  Ζάκυν­θος και τη  Κέρ­κυ­ρα ενι­σχύ­ουν τις υπο­ψί­ες των αρχών για σχέ­διο οργα­νω­μέ­νου εμπρη­σμού στα νησιά

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Λει­βα­θώ Κεφα­λο­νιάς σήμερα

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.