- Διαφήμιση -

Ζαγόρι. Ασπράγγελοι: Το χωριό με την μαρτυρική ιστορία

Ασπράγ­γε­λοι, Μαρ­τυ­ρι­κό Χωριό. Η πρω­τεύ­ου­σα του Ζαγο­ρί­ου. Ενα από τα 46 ζαγοροχώρια.

Χτι­σμέ­νο στις πλα­γιές του όρους Μιτσι­κέ­λι και σε υψό­με­τρο περί­που 1.000 μέτρων, οι Ασπράγ­γε­λοι, μέχρι το 1927 ονο­μά­ζο­νταν Δοβρά ή Ντο­βρά από τη σλά­βι­κη λέξη dobr-bra-bro, δηλα­δή «ο καλός». Πρό­κει­ται για ένα από τα πιο ιστο­ρι­κά χωριά της περιο­χής, με την ταμπέ­λα στην είσο­δο του χωριού να ανα­γρά­φει «Ασπράγ­γε­λοι, Μαρ­τυ­ρι­κό Χωριό».

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.