- Διαφήμιση -

Τελετή ανάδειξης του αξιότιμου Πρέσβη της Ουγγαρίας

Λάτρης της Ελλάδας και σύγχρονος φιλέλληνας

Στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων για τη συμπλή­ρω­ση των 200 ετών από την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση, ο Δήμος Νικο­λά­ου Σκου­φά, την Κυρια­κή 20 Ιου­νί­ου, θα διορ­γα­νώ­σει τελε­τή ανά­δει­ξης του αξιό­τι­μου Πρέ­σβη της Ουγ­γα­ρί­ας, κυρί­ου Erik Haupt, σε επί­τι­μο δημό­τη του Δήμου Νικο­λά­ου Σκουφά.

Συχνός επι­σκέ­πτης της περιο­χής μας, ο αξιό­τι­μος Πρέ­σβης της Ουγ­γα­ρί­ας, λάτρης της Ελλά­δας και σύγ­χρο­νος φιλέλ­λη­νας, επέ­λε­ξε να δεί­ξει την αγά­πη του προς την χώρα μας, μέσω του Δήμου Νικο­λά­ου Σκουφά.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.