- Διαφήμιση -

Λίμνη Πηγών Λούρου ή Λίμνη Βηρός

Ζήστε το παραμύθι...

Στο 30ο χιλιό­με­τρο Ιωαν­νί­νων-Άρτας κοντά στο χωριό Βου­λιά­στα στο Δήμο Δωδώ­νης, βρί­σκε­ται η φυσι­κή λίμνη Πηγών Λού­ρου ή Βηρός, που σχη­μα­τί­ζουν οι πηγές του Λού­ρου ποτα­μού. Θα την βρού­με στην παλιά Εθνι­κή Οδό Ιωαν­νί­νων – Πατρών στο Τέρο­βο Ιωαν­νί­νων. Μια μικρή πινα­κί­δα σε οδη­γεί στις Πηγές Λού­ρου και από εκεί σε 5 λεπτά βρί­σκε­σαι στον παρά­δει­σο. Πλέ­ον η ύπαρ­ξη της Νέας Εθνι­κής οδού κάνει την συγκε­κρι­μέ­νη λίμνη ακό­μα πιο μυστι­κή και καλά κρυμμένη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ήπει­ρος σήμε­ρα  Epirus today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.