- Διαφήμιση -

Ιωάννινα — Ταξίδι στη λίμνη και τους μύθους

Η πόλη με τα πολλά πρόσωπα και ιστορία αιώνων, στις όχθες μιας ειδυλλιακής λίμνης.

Σε αυτή τη γωνιά της Δυτι­κής Ελλά­δας, θα συνα­ντή­σε­τε μύθους απο­τυ­πω­μέ­νους στην ιστο­ρία της πόλης: στο Κάστρο, στην ακρό­πο­λη του Ιτς Καλέ, στις βυζα­ντι­νές μονές και στα μου­σεία. Ανα­πό­σπα­στο μέρος της ζωής των Ιωαν­νί­νων. Θα τους βρεί­τε στα πάρ­κα, στους μικρο­ε­μπό­ρους της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας, στους φοι­τη­τές, στα δεκά­δες στέ­κια, στα παρα­λί­μνια καφέ, στα μπα­ρά­κια, στα εστια­τό­ρια. Θα τους δεί­τε να προ­βάλ­λουν ανά­γλυ­φοι στην τέχνη των φημι­σμέ­νων αργυ­ρο­χό­ων. Θα σας ακο­λου­θή­σουν μέχρι το σπή­λαιο του Περά­μα­τος, τη Δωδώ­νη και τα Ζαγο­ρο­χώ­ρια. Αφή­στε τον εαυ­τό σας ελεύ­θε­ρο να τους αισθαν­θεί. Και αν το κάνε­τε, η υπέ­ρο­χη αυτη πόλη της Ηπεί­ρου θα σας μαγέψει.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στις σχε­τι­κές σελί­δες μας στο Facebook:

Τα Γιάν­νε­να σήμε­ρα Ioannina today

Η Δωδώ­νη σήμε­ρα Dodoni today

Ζαγο­ρο­χώ­ρια

Η Ηπει­ρος σήμε­ρα Epirus today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.