- Διαφήμιση -

Μουσείο Αργυροτεχνίας — Ιωάννινα

Ένα σημαντικό έργο για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την περιφέρεια Ηπείρου

Το Μου­σείο Αργυ­ρο­τε­χνί­ας βρί­σκε­ται στο κάστρο των Ιωαν­νί­νων, στο δυτι­κό προ­μα­χώ­να της νοτιο­α­να­το­λι­κής ακρό­πο­λης (Ιτς Καλέ). Είναι ένα θεμα­τι­κό, τεχνο­λο­γι­κό μου­σείο του ΠΙΟΠ που συμ­βάλ­λει στη διά­σω­ση της γνώ­σης για την ηπει­ρώ­τι­κη αργυροτεχνία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Γιάν­νε­να σήμε­ρα Ioannina today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.