- Διαφήμιση -

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην Κόνιτσα: Δεν κλείνει μέχρι νεωτέρας

Στον αέρα η παραμονή της σε Πάργα - Παραμυθιά

του Χάρη Στεργίου

Παρό­τι είχε κατέ­βει το πρωί η πινα­κί­δα της τρά­πε­ζας Πει­ραιώς στην Κόνι­τσα  το από­γευ­μα  επα­να­το­πο­θε­τή­θη­κε προ­φα­νώς μετά από πιέ­σεις της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας που βλέ­πει έναν ολό­κλη­ρο ακρι­τι­κό δήμο να μένει χωρίς τρά­πε­ζα. Οι πιέ­σεις και οι δια­βου­λεύ­σεις προ­φα­νώς συνε­χί­ζο­νται μετα­ξύ των υπεύ­θυ­νων. Η κυβέρ­νη­ση θα έπρε­πε να υπο­χρε­ώ­σει τις συστη­μι­κές τρά­πε­ζες να δια­τη­ρούν έστω ένα κατά­στη­μα σε  ευαί­σθη­τες περιο­χές της χώρας αλλιώς  θα είναι υπεύ­θυ­νη για την περαι­τέ­ρω οικο­νο­μι­κή απο­δυ­νά­μω­ση των περιο­χών αυτών.

Φυσι­κά η εξέ­λι­ξη  αυτή προ­κά­λε­σε ικα­νο­ποί­η­ση στους κατοί­κους αλλά το θέμα  είναι  η από­φα­ση αυτή να είναι μακρο­χρό­νια κι όχι πρό­σκαι­ρη. Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Γιώρ­γος Ρόμπο­λος  δήλω­σε χθες στο  στον «Πρω­ι­νό Λόγο» ότι εάν κλεί­σει η Πει­ραιώς θα υπο­βά­λει την παραί­τη­σή του από το Συμβούλιο

Αβέ­βαιη επί­σης παρα­μέ­νει η τύχη των κατα­στη­μά­των της Πει­ραιώς στην Πάρ­γα, στην Παρα­μυ­θιά αλλά ακό­μα και στην Αρτα όπου η Πει­ραιώς συμπε­ριέ­λα­βε ανά­με­σα στα 63 κατα­στή­μα­τα που θα κλεί­σει. Οι ανα­κοι­νώ­σεις αυτές έγι­ναν μεσού­σης της του­ρι­στι­κής περιό­δου πράγ­μα που δημιούρ­γη­σε δικαιο­λο­γη­μέ­νη ανη­συ­χία σε πολ­λές περιο­χές της χώρας. Ο Δήμαρ­χος Πάρ­γας Νίκος Ζαχα­ριάς μιλώ­ντας στη Δημο­τι­κή Ραδιο­φω­νία Πρέ­βε­ζας ανέ­φε­ρε ότι ο Δήμος θα κάνει τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες και δια­βή­μα­τα προς την διοί­κη­ση της Τρά­πε­ζας προ­κει­μέ­νου να ανα­θε­ω­ρή­σει την από­φα­σή της. Το ίδιο δήλω­σαν πως θα πρά­ξουν και δήμαρ­χοι άλλων περιοχών.

Πολ­λοί φορείς , κινή­σεις πολι­τών έχουν αντι­δρά­σει υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως “είναι απα­ρά­δε­κτο οι τρά­πε­ζες που ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­θη­καν με τα λεφτά του ελλη­νι­κού λαού, ο οποί­ος τις πλή­ρω­σε με τα 3 μνη­μό­νια όλων των συγκυ­βερ­νή­σε­ων, με το ευρω­μνη­μό­νιο διαρ­κεί­ας της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης που συνε­χί­ζε­ται με τα βάρ­βα­ρα μέτρα της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, να προ­χω­ρούν σε κλεί­σι­μο των κατα­στη­μά­των τους. 

Είναι απα­ρά­δε­κτο οι τρά­πε­ζες που έλα­βαν ως συνο­λι­κή στή­ρι­ξη πάνω από 350 δις ευρώ από το 2008, σήμε­ρα να προ­χω­ρούν σε κλεί­σι­μο κατα­στη­μά­των, στη λογι­κή περι­στο­λής του κόστους.

φωτό; Από την δια­μαρ­τυ­ρία των κατοί­κων στην τρά­πε­ζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Παραμυθιάς

Σε μια περί­ο­δο όπου η οικο­νο­μία δοκι­μά­ζε­ται υπο­στη­ρί­ζουν μετα­ξύ άλλων ότι “αντί να ανοί­γουν κατα­στή­μα­τα για να εξυ­πη­ρε­τεί­ται ο κόσμος για τις ανά­γκες του, να μην ταλαι­πω­ρεί­ται και να μην περι­μέ­νει σε ουρές ή να κάνει χιλιό­με­τρα να βρει ένα κατά­στη­μα, οι τρά­πε­ζες κλεί­νουν κατα­στή­μα­τα ειδι­κά στην επαρ­χία που σημαί­νει μετα­κί­νη­ση αρκε­τών χιλιο­μέ­τρων με ότι αυτό συνε­πά­γε­ται ειδι­κά για τους συντα­ξιού­χους! Την ίδια ώρα που τα μεγα­λο­στε­λέ­χη των τρα­πε­ζών αμεί­βο­νται με δεκά­δες χιλιά­δες ευρώ το καθένα.
Ο λεγό­με­νος εκσυγ­χρο­νι­σμός των τρα­πε­ζών περ­νά­ει πάνω από τις πλά­τες της δοκι­μα­ζό­με­νης πελα­τεί­ας ή του προ­σω­πι­κού της που μειώ­νε­ται με προ­γράμ­μα­τα εθε­λού­σιων εξό­δων, ενώ θα έπρε­πε να είναι υπέρ του κοι­νω­νι­κού συνό­λου: με δια­δι­κα­σί­ες γρή­γο­ρης εξυ­πη­ρέ­τη­σης και όχι ταλαι­πω­ρί­ας, με δια­γρα­φή χρε­ών των ανέρ­γων και της φτω­χών λαϊ­κών στρω­μά­των με πτώ­ση των ληστρι­κών επι­το­κί­ων για στε­γα­στι­κά δάνεια και φιλο­λαϊ­κή πολι­τι­κή, με κατα­στή­μα­τα παντού για εξυ­πη­ρέ­τη­ση των λαϊ­κών αναγκών.”

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κόνι­τσα σήμε­ρα Konitsa today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.