- Διαφήμιση -

Συνελήφθη για καλλιέργεια κάνναβης στην Κόνιτσα

Σε παρα­πο­τά­μια  έκτα­ση της Κόνι­τσας εντο­πί­στη­καν 560 δεν­δρύλ­λια  κάν­να­βης. Συνε­λή­φθη  από την Ασφά­λεια Ιωαν­νί­νων ο καλ­λιερ­γη­τής Πρό­κει­ται για αλλο­δα­πό στην κατο­χή του οποί­ου βρέ­θη­κε οπλι­σμός ο οποί­ος και κατα­σχέ­θη­κε. Διε­νερ­γεί­ται έρευ­να για τυχόν συνερ­γούς που εμπο­ρεύ­ο­νταν την κάνναβη.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κόνι­τσα σήμε­ρα Konitsa today

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.