- Διαφήμιση -

Μηλιά: Ένα πανέμορφο χωριό, από τα πιο ορεινά της Ηπείρου

Δεν έχει ξενώνες, ούτε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δεν έχει καν ταβέρνες.

Ο του­ρι­σμός στη Μηλιά δεν έχει ανα­πτυ­χθεί, παρό­λα αυτά, όμως, το χωριο­δού­κι – κόσμη­μα στον ορει­νό όγκο της Πίν­δου, βόρεια του Μετσό­βου, έχει κατα­φέρ­νει να συζη­τιέ­ται σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα για την ομορ­φιά, το διά­χυ­το παρα­δο­σια­κό του στοι­χείο και τον τρό­πο με τον οποίο οι κάτοι­κοί του έχουν κατα­φέ­ρει να ζουν στη­ρι­ζό­με­νοι απο­κλει­στι­κά και μόνο στην τέχνη τους.

Ο λόγος για την κτι­σμέ­νη πριν τον 16ο αιώ­να και κομ­μά­τι της αρχαί­ας Τυμ­φαί­ας Μηλιά Μετσό­βου την οποία μέχρι σήμε­ρα θα ακού­σεις να απο­κα­λούν Αμέ­ρου, όπως ακρι­βώς λέγε­ται στη βλά­χι­κη διάλεκτο…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.