- Διαφήμιση -

Ιερά Μονή Βύλιζας

Πάνω απο γκρεμό και με θέα στη χαράδρα όπου σμίγουν οι τρεις παραπόταμοι του Άραχθου.

Η Ιερά Μονή Βύλι­ζας είναι αφιε­ρω­μέ­νη στον Ευαγ­γε­λι­σμό της Θεο­τό­κου και βρί­σκε­ται μετα­ξύ των χωριών Καλαρ­ρύ­τες και Ματσού­κι, σε δασω­μέ­νη πλα­γιά του βου­νού Κρι­θά­ρια, πάνω από την ένω­ση τριών παρα­πο­τά­μων του Αράχθου.

Για να το επι­σκε­φθεί κάποιος, πρέ­πει να ακο­λου­θή­σει το αρκε­τά από­κρη­μνο, αλλά όχι και δυσπρό­σι­το μονο­πά­τι των 2 χιλιο­μέ­τρων που ξεκι­νά­ει έξω από το χωριό Ματσούκι.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Βόρεια Τζου­μέρ­κα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.