- Διαφήμιση -

Το εντυπωσιακό σπήλαιο της Ανεμότρυπας: Ένα μαγευτικό μέρος στα έγκατα της ηπειρωτικής γης

Στην Ελλά­δα υπάρ­χουν αρκε­τά εντυ­πω­σια­κά σπή­λαια κι ανά­με­σά τους και εκεί­νο της Ανε­μό­τρυ­πας στα Πρα­μά­ντα, στα Τζου­μέρ­κα σε υψό­με­τρο 900 μέτρων. Ένα σπή­λαιο ιδιαί­τε­ρο, καθώς το δια­σχί­ζει ποτά­μι ενώ δια­θέ­τει τρία επίπεδα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.