- Διαφήμιση -

Σκάλα του Βραδέτου

Ένας πραγματικός ύμνος στους ντόπιους τεχνίτες της πέτρας

Η Πεζο­πο­ρία στη Σκά­λα του Βρα­δέ­του απο­τε­λεί αναμ­φι­σβή­τη­τα μια από τις ομορ­φό­τε­ρες πεζο­πο­ρι­κές δια­δρο­μές στην Ελλά­δα! Η περί­φη­μη “σκά­λα” ενώ­νει τα χωριά Βρα­δέ­το και Καπέ­σο­βο και απο­τε­λεί έναν πραγ­μα­τι­κό ύμνο στους ντό­πιους τεχνί­τες της πέτρας. Έως το 1974 απο­τε­λού­σε μάλι­στα τη μονα­δι­κή σύν­δε­ση των χωριών αυτών με τον υπό­λοι­πο κόσμο! 20 ολό­κλη­ρα χρό­νια χρειά­στη­κε η απο­πε­ρά­τω­ση αυτού του εξαι­ρε­τι­κού έργου. Ενώ σχε­διά­στη­κε με τρείς ζώνες “κυκλο­φο­ρί­ας”, δύο για ανθρώ­πους και μια για ζώα. Τα 1.100 λιθό­στρω­τα σκα­λο­πά­τια της σκά­λας του Βρα­δέ­του καλύ­πτουν ομα­λά μια υψο­με­τρι­κή δια­φο­ρά 250 μέτρων!

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ζαγο­ρο­χώ­ρια

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.