- Διαφήμιση -

UNESCO: Το Ζαγόρι επίσημα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, σήμε­ρα, η εορ­τα­στι­κή τελε­τή για την εγγρα­φή του Ζαγο­ρί­ου στον Κατά­λο­γο Παγκό­σμιας Κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.