- Διαφήμιση -

Ζίτσα — Χαθείτε στη φύση και δοκιμάστε το νέκταρ των Θεών

Γίνετε ένα με τη φύση!

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό ηπει­ρώ­τι­κο χωριό με πετρό­χτι­στα σπί­τια και καλ­ντε­ρί­μια, η φημι­σμέ­νη για τα κρα­σιά της Ζίτσα είναι χτι­σμέ­νη σε υψό­με­τρο 680, σε από­στα­ση 25,5 χλμ από την πόλη των Ιωαννίνων.

Το ενδια­φέ­ρον των επι­σκε­πτών της Ζίτσας, που άκμα­σε το 18ο και το 19ο αιώ­να, προ­σελ­κύ­ουν οι εκκλη­σί­ες της Πανα­γί­ας και των Ταξιαρχών.

Κοντά στην εκκλη­σία του Αγί­ου Νικο­λά­ου βρί­σκε­ται το Λαο­γρα­φι­κό Μου­σείο της Ζίτσας, όπου εκτί­θε­νται παλαιά αντι­κεί­με­να και παρα­δο­σια­κές στολές.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ζίτσα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.