- Διαφήμιση -

Μόλιστα: Το πανέμορφο Μαστοροχοχώρι της Κόνιτσας

Η Μόλι­στα είναι χωριό του νομού Ιωαν­νί­νων, που βρί­σκε­ται στις υπώ­ρειες του Σμό­λι­κα, 28 χλμ. μετά την Κόνι­τσα στο δρό­μο Ιωαν­νί­νων-Κοζά­νης. Απο­τε­λεί ομώ­νυ­μο Τοπι­κό δια­μέ­ρι­σμα στο Δήμο Κόνι­τσας και έχει σήμε­ρα 23 μόνι­μους κατοί­κους, σύμ­φω­να με την τελευ­ταία απο­γρα­φή του 2011. Γειτ­νιά­ζει με το Μονα­στή­ρι και το Γανναδιό.

Το χωριό κατοι­κεί­ται το χει­μώ­να από ελά­χι­στους κατοί­κους, ωστό­σο λει­τουρ­γεί ξενώ­νας όλο τον χρό­νο. Τη θερι­νή περί­ο­δο ο πλη­θυ­σμός του απαρ­τί­ζε­ται κυρί­ως από συντα­ξιού­χους, κατοί­κους των αστι­κών κέντρων. Χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από ιδιαί­τε­ρο αρχι­τε­κτο­νι­κό πλού­το και αξιό­λο­γα αρχο­ντι­κά ενώ πολιού­χος της Μόλι­στας είναι ο Άγιος Νικό­λα­ος. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η βρύ­ση στην είσο­δο του χωριού. Το πανη­γύ­ρι του χωριού πραγ­μα­το­ποιεί­ται κάθε χρό­νο στις 15 Αυγού­στου με παρα­δο­σια­κά όργα­να, συνή­θως με οργα­νο­παί­χτες από την ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Κόνιτσας.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.