- Διαφήμιση -

Η ιστορία της Πάργας

Η ιστορία της είναι μακραίωνη

Η στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας θέση της είχε σαν απο­τέ­λε­σμα να γίνει μήλο της έρι­δας για πολ­λούς κατα­κτη­τές. Το κορυ­φαίο γεγο­νός στην ιστο­ρία της κωμό­πο­λης και ένα από τα συγκλο­νι­στι­κό­τε­ρα της ελλη­νι­κής ‚και όχι μόνο, ιστο­ρί­ας είναι αναμ­φί­βο­λα η φυγή των κατοί­κων της στα Επτά­νη­σα μετά την πώλη­σή της από τους Άγγλους στον Αλή πασά το 1819. Οι κάτοι­κοι της Πάρ­γας μετέ­φε­ραν τότε ακό­μα και τα οστά των προ­γό­νων τους. Πρό­κει­ται για μία από τις τρα­γι­κό­τε­ρες στιγ­μές της ελλη­νι­κής αλλά και της παγκό­σμιας ιστορίας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.