- Διαφήμιση -

Παραλία Κερέντζα ή Όρμος του Οδυσσέα

Εκεί που ο μύθος “πλέκεται” ιδανικά με την ομορφιά της φύσης

Η Παρα­λία της Κερέν­τζας βρί­σκε­ται στο Νομό Πρέ­βε­ζας στο δήμο Πάρ­γας κοντά στον χωρίο Βαλα­νι­δο­ρά­χη κατάλ­λη­λη για όποιον θέλει να χαλα­ρώ­σει και να κάνει κάμπινγκ. Είναι μια παρα­λία αμμώ­δης, ρηχή με ένα ποτα­μά­κι στο ΝΑ άκρο της και ένα λιμα­νά­κι για μικρά σκά­φη στο ΒΔ.

Την επι­λέ­γουν εδώ και χρό­νια επι­σκέ­πτες με τρο­χό­σπι­τα, καθώς η περιο­χή είναι ιδα­νι­κή για τους λάτρεις του εναλ­λα­κτι­κού του­ρι­σμού και όσους αρέ­σκο­νται στην εξε­ρεύ­νη­ση με φου­σκω­τά ή σανί­δες θαλάσσης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.