- Διαφήμιση -

Λίμνη Ζηρού — Ένα καταπληκτικό σκηνικό ευεξίας και χαλάρωσης

Το σπήλαιο που κατέρρευσε προ 10.000 ετών, σχηματίζοντας τη σημερινή λίμνη.

Η λίμνη Ζηρού, ή οποία ανα­φέ­ρε­ται και ως λίμνη Ζηρός, βρί­σκε­ται στα ανα­το­λι­κά του νομού Πρέ­βε­ζας και αποτε­λεί ένα μνη­μείο της φύσης, που η ομορ­φιά του είναι εφά­μιλ­λη λιμνών της κεντρι­κής Ευρώ­πης και της Βορεί­ου Αμερικής.

Στα δυτι­κά της υψώ­νο­νται τα Θεσπρω­τι­κά όρη και πολύ κοντά στα ανα­το­λι­κά της κυλά­ει ο ποτα­μός Λού­ρος με τον οποίο επι­κοι­νω­νεί υπο­γεί­ως. Λίγο πιο βόρεια βρί­σκε­ται ο περί­φη­μος Κοκ­κι­νο­πη­λός, μια ομά­δα λόφων από ερυ­θρό άργι­λο μεγά­λου γεω­λο­γι­κού και αρχαιο­λο­γι­κού ενδιαφέροντος.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ήπει­ρος σήμε­ρα Epirus today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.