- Διαφήμιση -

Ηγουμενίτσα — Χρώματα του Ιονίου πελάγους και τοπία της ηπειρωτικής Ελλάδας

Κολυμπήστε στα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Δρέπανος και Μακρυγιάλι

Η Ηγου­με­νί­τσα, πρω­τεύ­ου­σα του Νομού Θεσπρω­τί­ας, είναι μια όμορ­φη πόλη 10.000 περί­που κατοί­κων. Συν­δυά­ζει το πρά­σι­νο των δέντρων με το γαλά­ζιο του ουρα­νού και της θάλασ­σας για­τί απλώ­νε­ται κάτω από ένα κατα­πρά­σι­νο δάσος και μπρο­στά βρέ­χε­ται από τα βαθυ­γά­λα­να νερά του Ιονί­ου Πελάγους.
Το λιμά­νι της Ηγου­με­νί­τσας απο­τε­λεί συν­δε­τι­κό κρί­κο της Ελλά­δας με την Ευρώ­πη. Αυτό την καθι­στά έναν από τους μεγα­λύ­τε­ρους εμπο­ρι­κούς κόμ­βους της χώρας. Η πόλη συν­δέ­ε­ται ακτο­πλοϊ­κά με τους Παξούς, την Κέρ­κυ­ρα την Πάτρα και λιμά­νια της Ιτα­λί­ας όπως το Μπά­ρι, το Πρί­ντε­ζι, η Βενε­τία και η Ανκόνα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ηγου­με­νί­τσα σήμε­ρα Igoumenitsa today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.