- Διαφήμιση -

Βάλια Κάλντα — Ένα ταξίδι στο σπίτι της καφέ Αρκούδας

Η άγρια ομορφιά στη ζεστή κοιλάδα της Ελλάδας

Ο Δρυ­μός βρί­σκε­ται σε μια ιδιαί­τε­ρα δυσπρό­σι­τη περιο­χή της ορο­σει­ράς της Πίν­δου στα όρια μετα­ξύ των νομών Γρε­βε­νών και Ιωαν­νί­νων, βόρεια του Μετσό­βου αλλά όταν κάποιος φτά­σει εκεί το τοπίο θα τον αντα­μεί­ψει. Η συνο­λι­κή του έκτα­ση Δρυ­μού φτά­νει τα 68.990 στρέμματα.

Πρό­κει­ται για ένα από τα ελά­χι­στα ενα­πο­μεί­να­ντα κατα­φύ­για της Ευρώ­πης, όπου βρί­σκει σπί­τι η Καφέ Αρκούδα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βάλια Κάλ­ντα Valia Calda

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.