- Διαφήμιση -

Κλειστό φέτος το κάμπινγκ ΑΠΘ στο Ποσείδι

Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και αποφυγής καταστάσεων μη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Αβέ­βαιη η εφαρ­μο­γή των υπο­χρε­ω­τι­κών υγειο­νο­μι­κών μέτρων απο τον μεγά­λο αριθ­μό κατα­σκη­νω­τών που μπο­ρεί να φιλο­ξε­νή­σει η Κατασκήνωση

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία  σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.