- Διαφήμιση -

Η ιστορία της Αλεξάνδρειας Ημαθίας

Η Αλε­ξάν­δρεια παλιό­τε­ρα ονο­μα­ζό­ταν Γιδάς. Ο οικι­σμός Γιδά ανα­γνω­ρί­στη­κε σε Κοι­νό­τη­τα Γιδά Β Δ 28–6‑1918, Φ Ε Κ Α 152/1918. Περιε­λάμ­βα­νε τους οικι­σμούς με τον αντί­στοι­χο πλη­θυ­σμό απο­γρα­φής 1920: Γιδά — 844, Λια­νο­βέ­ριον — 373, Παλαιο­χώ­ριον — 260, Πλα­τύ — 61 (μόνο υπάλ­λη­λοι του Σ. Σταθ­μού. Ο οικι­σμός Πλα­τέ­ος ιδρύ­θη­κε με τους πρό­σφυ­γες), Σιδ. Σταθ­μός Γιδά — 22, Σχοι­νά — 279. Η κοι­νό­τη­τα Γιδά υπή­χθη στην Επαρ­χία Ημα­θί­ας από την Επαρ­χία Θεσ­σα­λο­νί­κης ΝΔ 325/10–7‑1941, ΦΕΚ Α257/1941. Ανα­γνω­ρί­στη­κε σε Δήμο ΒΔ 9–2‑1948, ΦΕΚ Α56/1948. Η πόλη “Γιδά” μετο­νο­μά­στη­κε σε “Αλε­ξάν­δρεια” και ο “Δήμος Αλε­ξαν­δρεί­ας” ΒΔ 6–1‑1953, ΦΕΚ Α10/1953.Το 1997 με το πρό­γραμ­μα Καπο­δί­στριας συνε­νώ­θη­καν στον Δήμο οι κοι­νό­τη­τες (μετέ­πει­τα Δημο­τι­κά Δια­με­ρί­σμα­τα) με τον αντί­στοι­χο πλη­θυ­σμό απο­γρα­φής 1991: Αλε­ξάν­δρεί­ας (έδρα) 13.319, Βρυ­σα­κί­ου 700, Καμπο­χω­ρί­ου 916, Λου­τρού 1290, Νεο­χω­ρί­ου 759, Νησί­ου 1.661. Σύνο­λο 18.645. Με το πρό­γραμ­μα Καλ­λι­κρά­της ο δήμος Αλε­ξάν­δρειας επε­κτά­θη­κε εκ νέου με την συγ­χώ­νευ­ση και των Δήμων Πλα­τέ­οςΜελί­κης και Αντι­γο­νι­δών (άρθρο 1 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύ­χος Α 87 Νέα Αρχι­τε­κτο­νι­κή της Αυτο­διοί­κη­σης και της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης – Πρό­γραμ­μα Καλλικράτης ) .

Για την προ­έ­λευ­ση του παλιού ονό­μα­τος έχουν δια­τυ­πω­θεί διά­φο­ρες από­ψεις όπως η προ­έ­λευ­ση από την τουρ­κι­κή λέξη gida (τρο­φή), από τη βυζα­ντι­νή οικο­γέ­νεια των Γίδων, καθώς και από το γνω­στό οικό­σι­το ζώο. Κατά την άπο­ψη τοπι­κού ερευ­νη­τή, η παλαιά ονο­μα­σία είναι Γηδάς και όχι Γιδάς, ανά­γε­ται στο Βυζά­ντιο και σημαί­νει “Γη Οδός”.

Οι κάτοι­κοι της Αλε­ξάν­δρειας συμ­με­τεί­χαν στην επα­νά­στα­ση του 1821. Σπου­δαί­ος αγω­νι­στής της επα­νά­στα­σης του 1821 ήταν ο Ζήσης Γηδιώ­της.  Κατά το Μακε­δο­νι­κό Αγώ­να, σπου­δαί­οι Αλε­ξαν­δρι­νοί Μακε­δο­νο­μά­χοι ήταν οι οπλαρ­χη­γοί Τζό­λας Περή­φα­νοςΘεο­χά­ρης Κού­γκας (καπε­τάν Γηδιώ­της) και Από­στο­λος Ματό­που­λος, καθώς και ο δάσκα­λος Θωμάς Κου­κου­λού­δης.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.