- Διαφήμιση -

Η Σχολή που δίδαξε ο Αριστοτέλης τον Μ.Αλέξανδρο στη Νάουσα

Απολαύστε τη πλούσια βλάστηση, τα πηγαία ύδατα, τα φυσικά σπήλαια και δείτε τα θεμέλια στωικού οικοδομήματος ιωνικού ρυθμού, που έχει ταυτιστεί με τον κύριο χώρο της Σχολής.

Τόπος με παγκό­σμιο ενδια­φέ­ρον είναι η Σχο­λή Αρι­στο­τέ­λους, 2 χλμ. περί­που από την σημε­ρι­νή Νάου­σα, στη θέση Ισβό­ρια. Είναι το μέρος με τα τρε­χού­με­να νερά και τα βαθύ­σκιω­τα σπή­λαια που ανα­φέ­ρουν οι αρχαί­οι συγ­γρα­φείς, όπου ο μέγι­στος φιλό­σο­φος της αρχαιό­τη­τας δίδα­ξε το μεγα­λείο της κλασ­σι­κής Ελλη­νι­κής σκέ­ψης και τα ιδα­νι­κά της Πλα­τω­νι­κής φιλο­σο­φί­ας στον γιο του Βασι­λέα της Μακε­δο­νί­ας Φιλίπ­που Β’, τον Αλέ­ξαν­δρο και τους άλλους ευπα­τρί­δες της Μακε­δο­νι­κής Αυλής.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.