- Διαφήμιση -

Νάουσα — Αποδράστε στη σκιά του Βερμίου

Υπέροχα καταπράσινα τοπία, μικροί καταρράκτες, πλούσια αρχοντικά

Xτι­σμέ­νη στους πρό­πο­δες του Ανα­το­λι­κού Βερ­μί­ου, σε από­στα­ση 90 χιλιο­μέ­τρων από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η Νάου­σα είναι μία από τις ομορ­φό­τε­ρες πόλεις της Μακε­δο­νί­ας. Με μεγά­λη παρά­δο­ση στην οινο­ποι­ία, παρα­δο­σια­κές γει­το­νιές με ιδιαί­τε­ρο χρώ­μα, θαυ­μά­σιες εξο­χές γύρω από την πόλη, ιστο­ρι­κά αξιο­θέ­α­τα και δύο χιο­νο­δρο­μι­κά σε από­στα­ση ανα­πνο­ής, προ­σφέ­ρει μονα­δι­κές εμπει­ρί­ες σε όσους αγα­πούν τις απο­δρά­σεις με έμφα­ση στη φύση και τις γεύσεις.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.