- Διαφήμιση -

Νάουσα — Εκεί μας οδηγούν οι δρόμοι του κρασιού της Mακεδoνίας

Για την τέρψη της γεύσης επιβάλλεται μια επίσκεψη στα οινοποιεία της περιοχής

Ως τόπος κατα­γω­γής του θεού Διό­νυ­σου, η Νάου­σα απο­τε­λεί μέχρι και σήμε­ρα, πόλη του οίνου και της αμπέ­λου. Το χώμα, τα νερά, το κλί­μα της απο­τέ­λε­σαν πάντα τον ιδα­νι­κό συν­δυα­σμό για την καλ­λιέρ­γεια των πιο ευγε­νών ποι­κι­λιών αμπε­λιών. Αυτή η παρά­δο­ση της αμπε­λο­καλ­λιέρ­γειας στη Νάου­σα χάνε­ται στα βάθη των αιώνων.

Το εξαί­ρε­το κρα­σί της ταξι­δεύ­ει σε όλο τον πολι­τι­σμέ­νο κόσμο. Είναι μεστό, και πολύ­τι­μο. Η Νάου­σα ανα­κη­ρύ­χτη­κε, τον Οκτώ­βριο του 1987 στη Ρώμη, Διε­θνής Πόλη Αμπέ­λου και Οίνου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ποτά Ανα­ψυ­κτι­κά σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.