- Διαφήμιση -

Goran Bregovic — Φεστιβάλ Δασών

Γιορτή συναισθημάτων, γεμάτη με ήχους από τραγούδια των Βαλκανίων που έγιναν και δικά μας τραγούδια

Πυρε­τω­δώς εργά­ζο­νται και συνερ­γά­ζο­νται αυτές τις ημέ­ρες, ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, αντι­δη­μαρ­χία Περι­βάλ­λο­ντος, Τρο­χαία και άλλες υπη­ρε­σί­ες, για την διορ­γά­νω­ση του φεστι­βάλ δασών και την προ­ε­τοι­μα­σία του χώρου στο Ξηρο­λί­βα­δο,  ενό­ψει της μεγά­λης συναυ­λί­ας του Goran Bregovic, την ερχό­με­νη Κυρια­κή (σε συν­διορ­γά­νω­ση ΚΕΠΑ – Π.Ε. Ημαθίας).

Όλοι επι ποδός για να λει­τουρ­γή­σουν τα πάντα με ασφά­λεια και αρτιό­τη­τα, αφού το ενδια­φέ­ρον του κοι­νού είναι ήδη μεγά­λο για την συναυ­λία, που ανα­μέ­νε­ται να παρα­κο­λου­θή­σουν χιλιά­δες κοι­νού, καθή­με­νοι, με όλα τα προ­βλε­πό­με­να μέτρα και συν­θή­κες, με μεγά­λη υπο­στή­ρι­ξη της διορ­γά­νω­σης από Υπη­ρε­σί­ες και ανθρώ­πους για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του κοι­νού, το οποίο θα πρέ­πει να προ­σέλ­θει με κάρ­τα εισό­δου και με σεβα­σμό στους υγειο­νο­μι­κούς κανο­νι­σμούς. Πολύ σημα­ντι­κό, ο κόσμος που θα ανη­φο­ρή­σει την Κυρια­κή προς το Ξηρο­λί­βα­δο, να βρί­σκε­ται εγκαί­ρως στο χώρο της συναυ­λί­ας για να τακτο­ποι­η­θεί με την ώρα του, στη θέση του ο καθένας…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.