- Διαφήμιση -

Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά

Η μεγαλύτερη ιστορική στιγμή της μονής είναι συνδεμένη με την Ελληνική επανάσταση του 1821

Η Μονή τιμά­ται στην Κοί­μη­ση της Θεο­τό­κου, έχει ιδρυ­θεί τον 12ο αιώ­να. ειλη­τά­ριο μάλι­στα της Μονής, που χρο­νο­λο­γεί­ται το 12ο αι., φυλάσ­σε­ται στην Εθνι­κή Βιβλιο­θή­κη των Αθη­νών. Η Μονή λει­τούρ­γη­σε αδιά­λει­πτα μέχρι το 1822.

Κατά την περί­ο­δο της Επα­να­στά­σε­ως υπήρ­ξε ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα εθνι­κά και θρη­σκευ­τι­κά κέντρα της περιο­χής. Εδώ ανα­πτύσ­σει τη δρά­ση του ο γνω­στός οπλαρ­χη­γός Καρα­τά­σος και εδώ αντι­με­τω­πί­ζο­νται επι­τυ­χώς οι δυνά­μεις των Τούρ­κων. Με την κατα­στρο­φή του 1822 η Μονή πυρ­πο­λεί­τε και ο ηγού­με­νος της, ιερο­μό­να­χος Γερά­σι­μος, απαγ­χο­νί­ζε­ται. Το καθο­λι­κό που σώζε­ται σήμε­ρα κτί­σθη­κε το 1844.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.