- Διαφήμιση -

Λίμνη Βεγορίτιδα — Μια από τις μεγαλύτερες φυσικές λίμνες της χώρας μας

Συναρπάζει, συγκινεί, γοητεύει το σύγχρονο ταξιδιώτη

Βρί­σκε­ται στα σύνο­ρα των νομών Πέλ­λας, Φλώ­ρι­νας και Κοζά­νης και περι­βάλ­λε­ται από τα όρη Βόρας στα βόρεια, Βέρ­μιο στα ανα­το­λι­κά, Σκο­πός στα νότια και Άσκιο στα δυτικά.

Η λίμνη Βεγο­ρί­τι­δα βρί­σκε­ται στα όρια των νομών Πέλ­λας, Φλώ­ρι­νας και Κοζά­νης, 540 χιλιό­με­τρα από την Αθή­να και 140 από την Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η πρό­σβα­ση από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη μπο­ρεί να γίνει είτε μέσω της δια­δρο­μής Θεσ­σα­λο­νί­κη-Έδεσ­σα-Άρνισ­σα, είτε μέσω της Εγνα­τί­ας Οδού, από την οποία βγαί­νει κανείς στον κόμ­βο των Κοί­λων Κοζά­νης και μέσω του δρό­μου Πτο­λε­μα­ΐ­δας-Αμυ­νταί­ου-Άγιου Παντε­λε­ή­μο­να φτά­νει στην περιο­χή. Από την Αθή­να προ­τι­μή­στε την δια­δρο­μή που από Λάρι­σα στρί­βει προς Ελασ­σό­να και κατευ­θύ­νε­ται προς Σέρ­βια-Κοζά­νη-Πτο­λε­μα­ΐ­δα-Αμύ­νταιο-Άγιο Παντελεήμονα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.