- Διαφήμιση -

Πεζοπορία στο Πάικο

Το Πάικο με τα υπέροχα δάση οξιάς

Στην καρ­διά της Μακε­δο­νί­ας, ανά­με­σα στην πεδιά­δα της Αρι­δαί­ας και της Αξιού­πο­λης εκεί όπου συνα­ντιού­νται οι νομοί Πέλ­λας και Κιλ­κίς, ξεδι­πλώ­νει την μακρό­στε­νη κορ­μο­στα­σιά του το όρος Πάικο.

Το Πάι­κο είναι ένας μεγά­λος ορει­νός όγκος σε έκτα­ση, αλλά χαμη­λός σε ύψος, με τους μικρούς λόφους να απλώ­νο­νται μέχρι τους κάμπους περι­με­τρι­κά σε ένα σχε­δόν κυκλι­κό σχή­μα. Το βου­νό έχει έκτα­ση 400.000 στρέμ­μα­τα, κατα­λαμ­βά­νο­ντας το δυτι­κό τμή­μα του νομού Κιλ­κίς και το βορειο­α­να­το­λι­κό του νομού Πέλλας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.