- Διαφήμιση -

Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω

Τόπος ιερός και μυρωμένος από τη ζωή του Αγίου

Η ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΗ

Σε από­στα­ση 17 χιλιο­μέ­τρων από το Λιτό­χω­ρο, μέσα στο φαράγ­γι του Ενιπ­πέα, βρί­σκε­ται η παλαιά Μονή, που ίδρυ­σε ο Άγιος Διο­νύ­σιος ο εν Ολύ­μπω, το 1542.

Η ΝΕΑ ΜΟΝΗ

Η σημε­ρι­νή Ι. Μονή του Αγί­ου Διο­νυ­σί­ου, που μπο­ρεί εύκο­λα να επι­σκε­φτεί ο προ­σκυ­νη­τής, μια και βρί­σκε­ται μόλις 3 χιλιό­με­τρα από το Λιτό­χω­ρο, είναι Μετό­χι της παλαιάς Μονής. Εδώ μετα­φέρ­θη­κε η συνο­δεία της Μονής το 1950 μετά την κατα­στρο­φή της.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.