- Διαφήμιση -

Το Μονοπάτι της Αγάπης στην Άνω Μηλιά Πιερίας

Το Μονοπάτι της Αγάπης είναι γνωστό για την ομορφιά του και την ιστορία του και το όνομά του τα λέει όλα!

Είναι ένα μονο­πά­τι στα κατά­φυ­τα Πιέ­ρια όρη, όπου το όνο­μα του παρα­πέ­μπει σε ιστο­ρί­ες ερω­τι­κές και ρομα­ντι­κές. Ο λόγος για το Μονο­πά­τι της Αγά­πης, το οποίο ξεκι­νά από τον οικι­σμό της Άνω Μηλιάς Πιε­ρί­ας και περι­δια­βαί­νει τα δάση γύρω από το χωριό. Ένας επί­γειος παρά­δει­σος στα 1000 μέτρα υψό­με­τρο, στο όρος των Μου­σών. Μια μονα­δι­κή περι­πα­τη­τι­κή δια­δρο­μή που ενδεί­κνυ­ται για άτο­μα κάθε ηλικίας.

Είναι πράγ­μα­τι γεγο­νός πως το συγκε­κρι­μέ­νο μονο­πά­τι είναι εύκο­λα προ­σβά­σι­μο, μιας και η αφε­τη­ρία του είναι εντός του οικι­σμού. Απέ­χει μονά­χα μερι­κά μέτρα από την όμορ­φη εκκλη­σία του χωριού, την Αγία Παρα­σκευή. Το μόνο που χρειά­ζε­ται κάποιος είναι ένα ζευ­γά­ρι αθλη­τι­κά παπού­τσια και διά­θε­ση να χαθεί στη μαγεία της φύσης. Από τα πρώ­τα κιό­λας μέτρα του μονο­πα­τιού ο επι­σκέ­πτης θα θαυ­μά­σει υπέ­ρο­χες πέτρι­νες βρύ­σες περα­σμέ­νων δεκα­ε­τιών, γάρ­γα­ρα νερά και ξύλι­να γεφυ­ρά­κια απο­λύ­τως εναρ­μο­νι­σμέ­να με το φυσι­κό περιβάλλον…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.