- Διαφήμιση -

Συμμαχικά Κοιμητήρια του Ζέιτενλικ

Η μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη της χώρας

Τα συμ­μα­χι­κά Κοι­μη­τή­ρια του Ζέι­τεν­λικ (γαλλικά:Cimetière militaire de Zeïtenlick‎, σερ­βι­κά: Српско војничко гробље на Зејтинлику) στους Αμπε­λο­κή­πους Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι η μεγα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή νεκρό­πο­λη της χώρας, όπου βρί­σκο­νται θαμ­μέ­νοι 20.500 στρα­τιώ­τες των συμ­μά­χων της Αντάντ, που πολέ­μη­σαν στο Μακε­δο­νι­κό Μέτω­πο κατά τη διάρ­κεια του Α΄ Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στις  σελί­δες μας στο Facebook:

InMemoriam.gr

Αμπε­λό­κη­ποι —  Μενε­μέ­νη σήμερα

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.