- Διαφήμιση -

Intercity Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα από 22/4 έως 10/5

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Επαναλειτουργούν τρία δρομολόγια

Με στό­χο την πολι­τι­κή αντί-covid, την εν μέρει εξυ­πη­ρέ­τη­ση του επι­βα­τι­κού κοι­νού, την απο­φυ­γή συγ­χρω­τι­σμού και συνω­στι­σμού και την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση των ταξι­διω­τών, οι οποί­οι έχουν δικαί­ω­μα μετα­κί­νη­σης από νομό σε νομό,  επα­να­κυ­κλο­φο­ρούν τρεις αμα­ξο­στοι­χί­ες Intercity στην δια­δρο­μή Αθή­να- Θεσ­σα­λο­νί­κη από την Πέμ­πτη 22/04/2021 έως και τη Δευ­τέ­ρα 10/05/2021.

Ειδι­κό­τε­ρα, δρο­μο­λό­για θα κάνουν:

- Η αμα­ξο­στοι­χία I/C58, από την Πέμ­πτη 22/04 έως και την Κυρια­κή 09/05.

- Οι αμα­ξο­στοι­χί­ες I/C54 και I/C59, από την Παρα­σκευή 23/04 έως και την Κυρια­κή 23/04.

- Η αμα­ξο­στοι­χία I/C55, από την Παρα­σκευή 23/04 έως και την Δευ­τέ­ρα 10/05.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.