- Διαφήμιση -

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Διατηρεί ζωντανή την ιστορία και την εμπλουτίζει με σύγχρονες μουσειακές δράσεις που θα αφήσουν ηχηρό πολιτιστικό αποτύπωμα στο διηνεκές

Το κτί­ριο του Τσί­λερ απο­τε­λεί αντι­προ­σω­πευ­τι­κό δείγ­μα του Νεο­κλα­σι­κι­σμού και σήμε­ρα παρα­μέ­νει ένα από τα ελά­χι­στα σωζό­με­να νεο­κλα­σι­κά κτί­ρια της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το θρυ­λι­κό αυτό κτί­ριο της οδού Προ­ξέ­νου Κορο­μη­λά ξεχω­ρί­ζει στο κέντρο της πόλης, μάρ­τυ­ρας ενός σφρι­γη­λού παρελ­θό­ντος αλλά και δημιουρ­γι­κού μέλ­λο­ντος. Στο χώρο αυτό γρά­φτη­καν πολ­λές σελί­δες της εθνι­κής μας δια­δρο­μής, αλλά και πολ­λές μικρές προ­σω­πι­κές αφηγήσεις.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτομέρειες

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Fcebook:

Η Θεσ­σα­λο­νί­κη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.