- Διαφήμιση -

Πλατεία Ναυαρίνου — Σημείο αναφοράς για την Θεσσαλονίκη, που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε

Προσελκύει ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας και κουλτούρας που μεταφέρουν μία εναλλακτική προσέγγιση και ζωντάνια στον χώρο

Από χωρο­τα­ξι­κής άπο­ψης η πλα­τεία βρί­σκε­ται δίπλα στο ανά­κτο­ρο του Γαλε­ρί­ου και κοντά στον ιππό­δρο­μο, δύο μνη­μεία από τα οποία σώζο­νται ελά­χι­στα τμή­μα­τα αφού η οικο­δο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα των δεκα­ε­τιών του 50 και του 60 κατέ­στρε­ψαν αδι­καιο­λό­γη­τα μεγά­λα κομ­μά­τια αυτής της αρχαί­ας κληρονομιάς.

Η Πλα­τεία Ναυα­ρί­νου, δίπλα στο Οκτά­γω­νο,  με το χαρα­κτη­ρι­στι­κό σιντρι­βά­νι είναι περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από καφέ και ταβέρ­νες, ενώ ο πεζό­δρο­μος της Δημη­τρί­ου Γού­να­ρη από την Καμά­ρα προς την Τσι­μι­σκή, είναι η αγα­πη­μέ­νη βόλ­τα των φοι­τη­τών της Θεσσαλονίκης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.