- Διαφήμιση -

Χανιά: Ενετική περίοδος — Ίδρυση νέας πόλης

Τα χρόνια της Βενετιάς

Το παλιό λιμά­νι στην ενε­τι­κή εποχή.

Μετά την τέταρ­τη σταυ­ρο­φο­ρία (1204 μ.Χ.) και την κατά­λυ­ση της βυζα­ντι­νής κυριαρ­χί­ας στην περιο­χή, η Κρή­τη δόθη­κε στον Βονι­φά­τιο τον Μομ­φερ­ρα­τι­κό. Αυτός απο­φά­σι­σε να την πωλή­σει στους Ενε­τούς για 1000 αση­μέ­νια μάρ­κα. Το 1252 οι Ενε­τοί κατά­φε­ραν να υπο­τά­ξουν τους Κρή­τες επα­να­στά­τες και η Βενε­τι­κή Σύγκλη­τος με το διά­ταγ­μα της 29 Απρι­λί­ου 1252 (Γρη­γο­ρια­νό ημε­ρο­λό­γιο) δια­τάσ­σουν τον Στρα­τιω­τι­κό Διοι­κη­τή να κατα­λά­βουν τη Δυτι­κή Κρή­τη και να ιδρύ­σουν νέα πόλη ή να ανοι­κο­δο­μή­σουν κάποια παλαιά. Τα Χανιά κατό­πιν, όπως και όλη η Κρή­τη άνθη­σαν ως εμπο­ρι­κό κέντρο και ως αγρο­τι­κή περιοχή.

Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Χανίων

Στην αρχή οι Ενε­τοί ήταν σκλη­ροί και κατα­πιε­στι­κοί, αλλά σιγά σιγά οι σχέ­σεις τους με τους ντό­πιους θερ­μάν­θη­καν. Η επα­φή τους με τη Βενε­τία βοή­θη­σε στο να ανα­μει­χθούν οι δύο κουλ­τού­ρες, χωρίς όμως οι ντό­πιοι να χάσουν τις ελλη­νο­χρι­στια­νι­κές τους παρα­δό­σεις. Το όνο­μα της πόλης άλλα­ξε σε La Canea και οι βυζα­ντι­νές οχυ­ρώ­σεις ενι­σχύ­θη­καν δίνο­ντας στα Χανιά τη σημε­ρι­νή τους μορ­φή. Επί­σης, μετά από την άλω­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης από τους Οθω­μα­νούς το 1453, αρκε­τοί ιερείς, μονα­χοί, καλ­λι­τέ­χνες και άνθρω­ποι των γραμ­μά­των βρή­καν κατα­φύ­γιο στην Κρή­τη βοη­θώ­ντας στην πολι­τι­στι­κή ενί­σχυ­ση του νησιού. Τα Χανιά, κατά την περί­ο­δο αυτή, περιέ­χουν μείγ­μα βυζα­ντι­νού, ενε­τι­κού και κλα­σι­κού ελλη­νι­κού πολιτισμού.

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.