- Διαφήμιση -

Φραγκοκάστελο

Το βενετσιάνικο κάστρο που σε ταξιδεύει στο παρελθον

Σε μια μικρή πεδιά­δα, με τα Λευ­κά Όρη να ορθώ­νο­νται επι­βλη­τι­κά πίσω της, βρί­σκε­ται ο παρα­θα­λάσ­σιος οικι­σμός του Φρα­γκο­κά­στε­λου, διά­ση­μη για το περί­φη­μο ενε­τι­κό κάστρο και τους Δρο­σου­λί­τες. Το βενε­τσιά­νι­κο κάστρο με τους πολυ­θρύ­λη­τους Δρο­σου­λί­τες «σφρα­γί­ζει» το τοπίο και, καθώς δια­τη­ρεί­ται σε πολύ καλή κατά­στα­ση, σε ταξι­δεύ­ει στο παρελθόν.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κρή­τη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.