- Διαφήμιση -

Γαβαλοχώρι — Το γραφικό χωριουδάκι των Χανίων

Περπατήστε στα στενά λιθόστρωτα σοκάκια και φωτογραφίστε τις μεγάλες καμάρες και τα πέτρινα πεζούλια.

Στα στε­νά του ανα­κη­ρυγ­μέ­νου από το 1979 δια­τη­ρη­τέ­ου οικι­σμού, θα δεί­τε παλιά χρω­μα­τι­στά σπί­τια και στην μεγά­λη πλα­τεία τα απο­γεύ­μα­τα θα απο­λαύ­σε­τε τους ντό­πιους που στή­νο­νται στη σει­ρά στα καφε­νεία λες και πρό­κει­ται να ξεκι­νή­σει κάποια παρά­στα­ση. Τρία πράγ­μα­τα αξί­ζει να προ­σέ­ξε­τε ιδιαί­τε­ρα: το καλο­φτιαγ­μέ­νο Ιστο­ρι­κό – Λαο­γρα­φι­κό μου­σείο (τηλ. 28250–23222), τον γυναι­κείο συνε­ται­ρι­σμό και γενι­κώς τις γυναί­κες του χωριού, ακό­μη και τα κορί­τσια, που ειδι­κεύ­ο­νται στο κέντη­μα με κοπα­νέ­λι (τεχνι­κή με ξυλά­κια που σχη­μα­τί­ζουν ένα είδος αργα­λειού στο χέρι) και τα 24 ενε­τι­κά Γαβα­λια­νά πηγά­δια, με τους πετρό­κτι­στους θόλους, σε μία κατα­πρά­σι­νη έκτα­ση λίγο έξω από το χωριό.

Το Γαβα­λο­χώ­ρι απέ­χει 29 χλμ. (39 λεπτά οδι­κώς) από την πόλη των Χανίων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Χανιά σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.