- Διαφήμιση -

Λαυρακάς: Η φανταστική παραλία της Γαύδου

Η παρα­λία του Λαυ­ρα­κά βρί­σκε­ται περί­που 2km δυτι­κά του Αγιάν­νη, κοντά στο βορειό­τε­ρο άκρο της Γαύ­δου. Η πρό­σβα­ση εδώ μπο­ρεί να γίνει με 20’-30’ περ­πά­τη­μα από τον Αγιάν­νη, όπου μπο­ρεί­τε να πάτε με λεωφορείο.

Ο Λαυ­ρα­κάς είναι μια φαντα­στι­κή παρα­λία, με ξαν­θή άμμο και κατα­γά­λα­να νερά. Δεν είναι καθό­λου οργα­νω­μέ­νη και είναι από τις πιο απο­μο­νω­μέ­νες παρα­λί­ες του νησιού, καθώς η πρό­σβα­ση γίνε­ται με τα πόδια.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.