- Διαφήμιση -

Φαιστός. Το μινωικό ανάκτορο της νότιας Κρήτης

Φαιστός σημαίνει λαμπρός, ένδοξος.

Η Φαι­στός, ή πιο σωστά το Μινω­ι­κό Ανά­κτο­ρο της Φαι­στού, βρί­σκε­ται στην νότιο-κεντρι­κή Κρή­τη, στην πεδιά­δα της Μεσα­ράς, 55 χιλιό­με­τρα νότια από το Ηρά­κλειο και σε μικρή από­στα­ση από τον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο στην Αγία Τριά­δα, τον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο στη Γόρ­τυ­να και τα Μάταλα.

Χτι­σμέ­νη πάνω σε χαμη­λό λόφο, επο­πτεύ­ει την εύφο­ρη κοι­λά­δα της Κάτω Μεσα­ράς και περι­βάλ­λε­ται από επι­βλη­τι­κούς ορει­νούς όγκους. Η Φαι­στός ήταν η δεύ­τε­ρη σημα­ντι­κό­τε­ρη πόλη της Κρή­της και ο σημε­ρι­νός αρχαιο­λο­γι­κός χώρος απο­τε­λεί ανε­κτί­μη­το θησαυ­ρό του νησιού…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.