- Διαφήμιση -

Σητεία: Ιστορική αναδρομή

Η πόλη πιθα­νώς ταυ­τί­ζε­ται με την κλα­σι­κή και ελλη­νι­στι­κή Ητεία ή Ήτι­δα, ή Σηταία, την οποία ανα­φέ­ρουν ο Στρά­βω­νας και ο Στέ­φα­νος Βυζά­ντιος και η οποία πιθα­νο­λο­γεί­ται ως πατρί­δα του Μύσω­να, ενός από τους επτά σοφούς της αρχαιό­τη­τας. Κατά την ελλη­νι­κή μυθο­λο­γία, ο Ηρα­κλής συγκέ­ντρω­σε από αυτήν την πόλη (όπως και από ολό­κλη­ρη την Κρή­τη) πολε­μι­στές κατά των Λαι­στρυ­γό­νων και, νικώ­ντας τους στην κεντρι­κή Ιτα­λία, ίδρυ­σε τη νέα Σητεία, λίγο πιο έξω από τη Ρώμη.

Κατά τον Μεσαί­ω­να, απο­τε­λού­σε σημα­ντι­κό εμπο­ρι­κό λιμά­νι του Βυζα­ντί­ου. Κατά την Ενε­το­κρα­τία ενσω­μα­τώ­θη­κε στο Βενε­τι­κό Regno di Candia, και είχε χαρα­κτη­ρι­σθεί “maximum statum et lumen ejiusdem insulae” (=μέγι­στος σταθ­μός αλλά και φως του νησιού). Για να στα­θε­ρο­ποι­ή­σουν την κυριαρ­χία τους, οι Βενε­τοί έκτι­σαν σε διά­φο­ρα σημεία στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας της επαρ­χί­ας πολ­λά φρού­ρια που σώζο­νται και σήμε­ρα (π.χ Καζάρ­μα). Η πόλη κατα­στρά­φη­κε από σει­σμό το 1508 και από επι­δρο­μή πει­ρα­τών το 1538. Το 1651, οι Βενε­τοί κατέ­στρε­ψαν την πόλη για να μην την παρα­δώ­σουν στους Οθω­μα­νούς. Η Σητεία ξανα­χτί­στη­κε το 1870, με την ονο­μα­σία Αβνιέ, η οποία όμως δεν επικράτησε.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σητεία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.