- Διαφήμιση -

Φορτέτζα — Έμβλημα της κρητικής πόλης

Το αγέρωχο βενετσιάνικο φρούριο

Το φρού­ριο της Φορ­τέ­τζας κατα­σκευά­στη­κε μετα­ξύ 1573–1580 από τους Βενε­τούς, προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τεύ­σει τους κατοί­κους από την Τουρ­κι­κή απει­λή. ΄Εχει αστε­ρό­μορ­φο σχή­μα, τρεις πύλες και έξι προ­μα­χώ­νες. Το φρού­ριο περιέ­κλειε τα οική­μα­τα του Διοι­κη­τή και του Συμ­βού­λου, χώρους στρα­τω­νι­σμού και σταυ­λι­σμού, απο­θή­κες πυρο­μα­χι­κών, δεξα­με­νή ύδρευ­σης και κατοι­κί­ες που κατα­στρά­φη­καν μεταγενέστερα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Ρέθυ­μνο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.