- Διαφήμιση -

Φάρος Τουρλίτης — Σήμα κατατεθέν της Άνδρου

Στους εννέα φάρους μοναδικής ομορφιάς παγκοσμίως

Ο Φάρος Τουρ­λί­της στη Χώρα της Άνδρου στέ­κει πάνω σε ένα βρά­χο και φωτί­ζει το δρό­μο της ναυ­το­σύ­νης περισ­σό­τε­ρα από 120 χρό­νια. Ο γρα­φι­κός και εντυ­πω­σια­κός Φάρος Τουρ­λί­της απο­τε­λεί επί­σης τον μονα­δι­κό στην Ευρώ­πη, χτι­σμέ­νο πάνω σε βρά­χο, μέσα στη θάλασ­σα. Κατα­σκευά­στη­κε το 1887 και λει­τούρ­γη­σε για πρώ­τη φορά την 1η Ιανουα­ρί­ου του 1897. Έχει ύψος 7 μέτρα, εστια­κό ύψος 36 μέτρα και ηταν κατα­διο­πτρι­κός Ε’ τάξε­ως με φωτο­βο­λία 11 ναυ­τι­κά μίλια.

Η κατα­σκευή του ήταν ανε­κτί­μη­τη σημα­σί­ας για την ναυ­σι­πλοϊα της επο­χής όπως όλοι εξάλ­λου οι φάροι. Βρί­σκε­ται απέ­να­ντι από το Ενε­τι­κό κάστρο στην πρω­τεύ­ου­σα της Άνδρου στη Χώρα. Ο πύρ­γος του είναι κυλιν­δρι­κός με ύψος 7 μέτρων ενώ το εστια­κό του ύψος είναι 36 μέτρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ανδρος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.